Strona g┬│├│wna arrow Patron
Patron
Ko┬Âcio┬│y Patrona - konkurs plastyczny Drukuj
Ocena prac konkursowych
Po konsultacjach z nauczycielami, uczniami, rodzicami i rodzin┬▒ Patrona zapad┬│a decyzja, ┬┐e oceny prac konkursowych dokonaj┬▒ wy┬│┬▒cznie cz┬│onkowie rodziny Patrona.
Wszystkie prace zostan┬▒ sfotografowane, a zdj├¬cia zamieszczone w specjalnym albumie w galerii na stronie internetowej szko┬│y. Syn Patrona, pan Piotr Marzy├▒ski, który ufundowa┬│ nagrody, zaproponowa┬│, by osoby oceniaj┬▒ce mog┬│y ka┬┐dej pracy przyzna├Ž od 1 do 10 punktów.
 
Obchody Dnia Patrona zosta┬│y prze┬│o┬┐one na dzie├▒ 15 maja 2018 r.  
Klikaj┬▒c w poni┬┐szy link mo┬┐na zapozna├Ž si├¬ z tre┬Âci┬▒ Regulaminu konkursu plastycznego "Ko┬Âcio┬│y Patrona".
 
We wtorek, 8 maja 2018 r. - ju┬┐ po raz drugi - spo┬│eczno┬Â├Ž Szko┬│y Podstawowej im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego w Rogotwórsku ┬Âwi├¬towa├Ž b├¬dzie Dzie├▒ Patrona.
W ubieg┬│ym roku jednym z punktów programu tego dnia by┬│ konkurs plastyczny. Uczniowie wykonali ponad dwadzie┬Âcia portretów Profesora.
W tym roku propozycja jest podobna.
Ka┬┐dy z uczniów mo┬┐e przyst┬▒pi├Ž do konkursu plastycznego i wykona├Ž - w dowolnej technice - rysunek lub obraz jednego z ko┬Âcio┬│ów, które zaprojektowa┬│ Stanis┬│aw Marzy├▒ski.
Fotografie tych ko┬Âcio┬│ów znajduj┬▒ si├¬ w galerii, w abumie Ko┬Âcio┬│y Patrona - konkurs plastyczny. Pod ka┬┐dym zdj├¬ciem, w miejscu komentarza, znajduje si├¬ skrótowa informacja wyra┬┐aj┬▒ca nazw├¬ ulicy lub parafii, gdzie znajduje si├¬ pokazywany ko┬Âció┬│. W albumie s┬▒ po trzy fotografie ka┬┐dego z proponowanych do narysowania lub namalowania ko┬Âcio┬│ów.
Wi├¬cej informacji ju┬┐ wkrótce, po najbli┬┐szym zebraniu Rady Pedagogicznej.
 
 
Drukuj

Klikaj┬▒c w poni┬┐szy link mo┬┐na zapozna├Ž si├¬ z informacj┬▒ o profesorze architekcie Stanis┬│awie Marzy├▒skim, który od 25 lutego 2016 roku jest patronem Szko┬│y Podstawowej w Rogotwórsku.

Informacja o patronie szko┬│y

Poni┬┐ej linki do uchwa┬│ Rady Miejskiej w Drobinie.

Pierwsza uchwa┬│a Rady Miejskiej w Drobinie

Druga uchwa┬│a Rady Miejskiej w Drobinie