Strona główna arrow Informacje dla rodziców arrow Szkolny System Oceniania
Wewnątrzszkolny System Oceniania Drukuj

PISEMNE PRACE DO WGLĄDU RODZICÓW

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

Drodzy Rodzice!

Funkcjonujący dotychczas zapis dotyczący sposobu informowania rodziców uczniów o ocenach i treści napisanych przez nich prac sprawdzających pozostawiał określenie tego sposobu nauczycielom prowadzącym zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele postępowali w ten sposób, że uczeń otrzymywał pracę na lekcji, podczas której była ona omawiana i poprawiana. Rodzice mogli zapoznać się z pracami uczniów jedynie w szkole. Budziło to sprzeciw wielu rodziców, którzy domagali się wglądu do prac swoich dzieci w domach.

Biorąc pod uwagę nienaruszalne zasady: jawności oceniania, prawa rodzica do pełnej informacji o wynikach pracy ucznia, prawa własności pracy, a także fakt, że nie każdy rodzic ma możliwość przychodzenia do szkoły po napisaniu przez jego dziecko pracy, Rada Pedagogiczna postanowiła wprowadzić zasadę oddawania każdej sprawdzonej i ocenionej pracy uczniowi z możliwością zabrania jej do domu i pokazania rodzicom.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 roku została przyjęta uchwała zmieniająca zapisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Obowiązujący obecnie zapis paragrafu 40 jest następujący:

§ 40

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów:

1.   Jawność.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Informację o bieżącej ocenie wystawianej za każdą z form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia określoną w § 43, ust. 1, lit. c, d ,e, f, g, h, i, j, k, nauczyciel przekazuje uczniowi w chwili wpisywania oceny do dziennika.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne, określone w § 43, ust. 1, lit. a, b, uczeń otrzymuje do domu i pokazuje je rodzicom. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z pracami własnoręcznym podpisem złożonym obok oceny. W terminie jednego tygodnia od dnia przekazania pracy uczniowi, rodzic może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia nauczycielowi osobiście, pisemnie lub telefonicznie. W ustalonym przez nauczyciela terminie, także nie dłuższym niż jeden tydzień, uczeń oddaje prace nauczycielowi. W przypadku nieoddania pracy w tym terminie, następnej pracy uczeń nie otrzymuje do domu, a wgląd do niej rodziców jest możliwy tylko w szkole. Fakt nieoddania pracy odnotowywany jest w dzienniku, w „Uwagach zachowaniu” wraz z 5 punktami ujemnymi.

Paragraf 43 określa formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia.

§ 43

1. Ocenianiu bieżącemu nauczyciele poddają następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:

a.   Pisemne prace klasowe (skrót: PK) obejmujące całość materiału zrealizowanego działu programu lub omawianej pozycji lektury. Prace takie pisane są przez uczniów w czasie nie krótszym niż jedna godzina lekcyjna i są zapowiadane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Czas sprawdzania i termin oddania uczniom sprawdzonych prac nie może przekroczyć dwóch tygodni.

b.   Pisemne prace klasowe obejmujące część materiału realizowanego działu lub omawianej pozycji lektury. Prace te mogą być pisane w czasie krótszym niż jedna godzina lekcyjna i mieć postać testu (skrót: T), dyktanda (skrót: D) lub sprawdzianu (skrót: Sp). Prace te są zapowiadane przez nauczyciela jedną lekcję przed ich planowanym terminem. Czas sprawdzania i termin oddania uczniom sprawdzonych prac nie może przekroczyć jednego tygodnia.

c.    Wypracowania domowe z języka polskiego (skrót: W).

d.   Odpowiedzi ucznia (skrót: Odp.) udzielane na pytania zadawane przez nauczyciela, obejmujące materiał z nie więcej niż trzech jednostek lekcyjnych. Uczeń może odpowiadać z ławki, może być poproszony do tablicy lub udzielić odpowiedzi w formie kartkówki (skrót: K).

e.    Recytacja wiersza (skrót: Rec.).

f.    Pisemne prace domowe inne niż wypracowania z języka polskiego (skrót: Pd) odrobione w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń.

g.    Pisemne prace domowe przygotowane w postaci referatów (skrót: Ref.). Prace te mogą być prezentowane przez uczniów na forum klasy. Sposób i wynik prezentacji powinien być uwzględniony w ocenie.

h.   Prace wykonane przez uczniów z praktycznym zastosowaniem różnych technik plastycznych, technicznych i informatycznych (zamiast skrótu: nazwa pracy). Prace te – w miarę możliwości – powinny być wykonywane w szkole.

i.     Aktywność na zajęciach (skrót: Akt.).

j.     Sposób i jakość prowadzenia zeszytu przedmiotowego (skrót: Z).

k.   Sprawdziany praktycznego stosowania umiejętności wykonania ćwiczeń sportowych, tanecznych, wokalnych i instrumentalnych (zamiast skrótu: nazwa ćwiczenia).

2.   Formy wymienione w ustępie 1, litery g, h, i, mogą być stosowane w odniesieniu do grup uczniów.

Szanowni Państwo!

Od 20 lutego 2013 r. będziecie mogli zapoznać się w domu z treścią i oceną pracy napisanej w szkole przez Wasze dziecko. Prosimy o dopilnowanie, by każda praca znalazła się w Waszych rękach. Obok oceny złóżcie swój podpis. Każdą swoją uwagę, każde zastrzeżenie możecie przekazać nauczycielowi. W sprawach mniejszej wagi wystarczy telefon do szkoły lub kartka (list) z uwagami. W sprawach, które uważacie za poważne potrzebna będzie rozmowa z nauczycielem. Mamy nadzieję, że te zmiany korzystnie wpłyną na wzajemne relacje między Państwem, a szkołą.

Rada Pedagogiczna i dyrektor

Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku