Strona g┬│├│wna arrow O szkole arrow Historia szko┬│y
Historia szko┬│y Drukuj
Spis treÂci
Historia szko┬│y
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8

Zdjêcia archiwalne


1.
skanuj0001.jpg
2.
skanuj0002.jpg
3.
skanuj0003.jpg
4.
skanuj0004.jpg
5.
skanuj0005.jpg
6.
skanuj0006.jpg
7.
skanuj0007.jpg
8.
skanuj0008.jpg
9.
skanuj0009.jpg
10.
skanuj0010.jpg
11.
skanuj0011.jpg
12.
skanuj0012.jpg
13.
skanuj0013.jpg
14.
skanuj0014.jpg
15.
skanuj0015.jpg
16.
skanuj0016.jpg
17.
skanuj0017.jpg
18.
skanuj0018.jpg

 
W dwudziestoleciu miêdzywojennym

Przed pierwsz┬▒ wojn┬▒ ┬Âwiatow┬▒ w Rogotwórsku nie by┬│o szko┬│y. Najbli┬┐sza szko┬│a znajdowa┬│a si├¬ w jednej z s┬▒siednich wiosek, w D┬│u┬┐niewie (przy szosie do P┬│o├▒ska, ok. 3 km od Rogotwórska). Funkcjonowa┬│a tam 3-oddzia┬│owa szko┬│a elementarna z obowi┬▒zkowym j├¬zykiem rosyjskim, jako j├¬zykiem nauczania. Kierownikiem tej szko┬│y by┬│ Antoni Nowi├▒ski, a jednym z nauczycieli Marian W┬│adys┬│aw Kowalczyk, który przeszed┬│ w latach dwudziestych do szko┬│y w Drobinie, a w latach pi├¬├Ždziesi┬▒tych, pod koniec swojego ┬┐ycia opracowa┬│ histori├¬ Drobina i jego najbli┬┐szych okolic.

Szko┬│a w Rogotwórsku zosta┬│a zorganizowana w latach 1918 – 1919, bezpo┬Ârednio po odzyskaniu niepodleg┬│o┬Âci. Nie by┬│o budynku przeznaczonego na szko┬│├¬, wi├¬c izby lekcyjne umieszczono w domach trzech rolników, jak wtedy mówiono: gospodarzy. Jedna izba lekcyjna znajdowa┬│a si├¬ u pa├▒stwa B┬│aszczaków, druga u pa├▒stwa Kowalskich i trzecia u rodziny pa├▒stwa Przedpe┬│skich. Odleg┬│o┬Â├Ž mi├¬dzy najdalej po┬│o┬┐onymi izbami lekcyjnymi wynosi┬│a prawie 1 kilometr. Pierwszym kierownikiem szko┬│y zosta┬│ Wiktor ┬úebkowski, pó┬╝niejszy d┬│ugoletni (1929 -1939) kierownik Publicznej Szko┬│y Powszechnej w Bielsku i inicjator budowy istniej┬▒cego do dzi┬ budynku szko┬│y przy ul. Drobi├▒skiej.

W 1926 roku, decyzj┬▒ w┬│adz o┬Âwiatowych zlikwidowana zosta┬│a szko┬│a w D┬│u┬┐niewie i urz├¬dowo wiosk├¬ w┬│┬▒czono do obwodu szko┬│y w Rogotwórsku. Do Rogotwórska przekazano te┬┐ dokumenty szkolne. Mieszka├▒cy D┬│u┬┐niewa nie pogodzili si├¬ z t┬▒ decyzj┬▒. Najpierw zaprotestowali, a gdy to nie przynios┬│o rezultatu przenie┬Âli dzieci do szko┬│y w Przedborzu, wiosce po┬│o┬┐onej ok. 3 km na po┬│udniowy zachód od D┬│u┬┐niewa, gdzie funkcjonowa┬│a dobrze zorganizowana szko┬│a, najpierw pi├¬cioklasowa (I – V), nast├¬pnie sze┬Âcioklasowa i w ko├▒cu siedmioklasowa. Taka sytuacja trwa┬│a tam do drugiej wojny ┬Âwiatowej.

W latach trzydziestych kierownikiem szko┬│y by┬│ Józef Ko┬Âciuch, który zmar┬│ 5 listopada 1937 r. prze┬┐ywszy zaledwie 48 lat. Zosta┬│ pochowany na cmentarzu w Drobinie. Co roku, na Wszystkich ┬Žwi├¬tych uczniowie szko┬│y w Rogotwórsku dekoruj┬▒ jego grób stroikiem i zapalaj┬▒ znicze. Za jego kadencji wyznaczony zosta┬│ teren pod budow├¬ szko┬│y.

Ostatni kierownik szko┬│y w okresie mi├¬dzywojennym mia┬│ nazwisko Bojarski. To on zdo┬│a┬│ ukry├Ž dokumenty szkolne na strychu domu pa├▒stwa Kowalskich. Dzi┬ dokumenty te znajduj┬▒ si├¬ w archiwum szko┬│y.