Strona główna arrow O szkole arrow Szkoła dziś
Szkoła dziś Drukuj

Misja szkoły
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku:
  1. Zapewnia uczniowi dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy.
  2. Uznaje zasadę, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, dlatego zapewnia podstawę do dalszej nauki.
  3. Promuje uniwersalne wartości etyczne wynikające z chrześcijańskich podstaw cywilizacji europejskiej: humanizm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka.
  4. Zapewnia uczniowi wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
  5. Kształtuje uczniów kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki w gimnazjum.
  6. Wspiera rodziców w procesie wychowawczym dziecka.

Kadra pedagogiczna
W szkole zatrudnionych jest (luty 2009 r.) łącznie 14 nauczycieli. Niektórzy z nich realizują tylko kilka godzin w tygodniu. Taka organizacja wynika z wymagań, jakie nauczycielom stawiają przepisy prawa. Każdy zatrudniony w szkole nauczyciel powinien mieć pełne kwalifikacje do prowadzenia swoich zajęć. W Szkole Podstawowej w Rogotwórsku pracuje czterech nauczycieli dyplomowanych, czterech mianowanych, czterech kontraktowych i dwóch stażystów. Dziesięć osób legitymuje się tytułem magistra, pozostali ukończyli studia licencjackie i w większości kontynuują naukę na studiach magisterskich.

Społeczność uczniowska
Społeczność uczniowska obejmuje około 60 rodzin zamieszkałych w sześciu wsiach należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku (Małachowo, Nagórki Dobrskie, Rogotwórsk, Sokolniki, Warszewka i Wrogocin w gminie Drobin) oraz pojedyncze rodziny mieszkające w wioskach leżących poza obwodem szkoły (Bromierzyk i Dłużniewo w gminie Staroźreby, a także Wempiły w gminie Raciąż, pow. płoński). W przeważającej większości są to rodziny rolników, a dochód z gospodarstw stanowi główne źródło ich utrzymania. Kilkanaście rodzin łączy pracę w małych, kilkuhektarowych gospodarstwach z pracą wykonywaną poza rolnictwem. Tylko nieliczne rodziny utrzymują się wyłącznie z pracy w przemyśle i handlu. Pokaźną grupę, stanowią rodziny związane ze zlikwidowanym w latach dziewięćdziesiątych Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Nagórkach Dobrskich. Dotkliwym problemem, widocznym szczególnie w tej ostatniej grupie, jest bezrobocie. Dla wielu rodzin jedynym źródłem utrzymania pozostają różne formy stałych i okresowych zasiłków socjalnych.
W szkole i oddziale przedszkolnym uczy się obecnie (styczeń 2009 r.) 89 dzieci.

Pomieszczenia dydaktyczne
W budynku głównym mieści się łącznie osiem pomieszczeń dydaktycznych. Na parterze trzy izby lekcyjne przydzielone są klasom I, II i III. W czwartej – małej izbie lekcyjnej odbywają się lekcje religii w klasach IV i V. Na piętrze jedna izba lekcyjna przeznaczona jest do nauki matematyki i przyrody, druga ma charakter humanistyczny; prowadzone są tam lekcje języka polskiego, języka angielskiego i historii. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia ponadto co najmniej jedną lekcję matematyki i jedną lekcję języka angielskiego w pracowni komputerowej. Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi. Pierwsza z nich, tzw. „stara” kompletowana była przez kilka lat, a środki na zakup sprzętu pochodziły z nagród zdobywanych w kolejnych edycjach konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. Druga – nowa pracownia – została pozyskana w ramach programu „Pracownia komputerowa w każdej szkole – 2004”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia ta została uruchomiona jesienią 2005 r. Od wiosny 2007 roku własnym pomieszczeniem dysponuje także biblioteka szkolna. W tzw. budynku pomocniczym ma swoją siedzibę oddział przedszkolny. Obok znajduje się sala gimnastyczna.

Dożywianie
Dożywianiem objętych jest około 40 dzieci. Szczególne znaczenie ma ono dla dzieci z rodzin po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym i dla dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach. Od kilku lat do szkoły przywożone są gorące posiłki przygotowywane przez pracowników Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Dla 33 uczniów posiłki te finansują: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Dla pozostałych posiłki kupują rodzice. Ponadto każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie kartonik białego mleka. Wnosząc niewielką dopłatę uczeń może otrzymywać mleko smakowe: waniliowe, truskawkowe lub czekoladowe. Mleko finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „programu dopłat do spożycia mleka przez dzieci w placówkach oświatowych”, realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego.

Galeria zdjęć
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających szkołę. Zostały one wykonane przez panią Emilię Cywińską. Przedstawiają pomieszczenia dydaktyczne (izby lekcyjne, pracownię komputerową) korytarze szkolne oraz zewnętrzny wygląd budynków. Na jednej z fotografii uwieczniony został szpecący szkolny plac tzw. „wychodek”. W połowie maja 2009 roku został rozebrany, a plac, który zajmował przeznaczony będzie na parking. Kolejne zdjęcia pokazują prace remontowe mające na celu przywrócenie ogrodzenia, rozebranego jesienią 2008 roku podczas wycinania topoli.