Nakrêtkowa Akcja
Po ponad miesi┬▒cu zbierania trzy worki plastykowych nakr├¬tek zosta┬│y przekazane osobie walcz┬▒cej z ci├¬┬┐k┬▒ chorob┬▒. Uczniowie szko┬│y do┬│┬▒czyli do grona nios┬▒cych pomoc chorej, której ┬┐ycie zale┬┐y od stosowania drogich i nierefundowanych leków. Pani Kasia choruje na neuroborelioz├¬, chorob├¬ wywo┬│an┬▒ przez kleszcze. Szko┬│a przyst┬▒pi┬│a do zbiórki nakr├¬tek po otrzymaniu pro┬Âby od osoby koordynuj┬▒cej ca┬│┬▒ akcj├¬.
W pi┬▒tek, 8 czerwca 2012 r. przewodnicz┬▒ca Samorz┬▒du Uczniowskiego Ewelina Brzezi├▒ska i Katarzyna Wojciechowska z sekcji imprez przekaza┬│y pani Kasi zebrane nakr├¬tki. Nast├¬pnie, przy herbatce i ciasteczku, delegacja szko┬│y mog┬│a dowiedzie├Ž si├¬ wi├¬cej o ┬┐yciu osoby, która - mimo wielu trudno┬Âci - zachowuje pogod├¬ ducha i nie my┬Âli si├¬ poddawa├Ž. Docenia ka┬┐dy gest, ka┬┐de mi┬│e s┬│owo, ka┬┐d┬▒ pomoc.
Nakrêtki ju¿ przed domem pani Kasi. Fot. W. Grodkiewicz
Wi├¬cej informacji o pani Kasi, o jej chorobie i ró┬┐nych ┬┐yciowych perypetiach mo┬┐na przeczyta├Ž na prowadzonym przez ni┬▒ blogu. Tam te┬┐ mo┬┐na znale┬╝├Ž wi├¬cej informacji o wszystkich ┬┐yczliwych, podejmuj┬▒cych "Nakr├¬tkow┬▒ Akcj├¬" oraz przekona├Ž si├¬ jak wielki ma sens zorganizowanie pomocy, nawet wtedy, gdy jej materialny wymiar jest niewielki (tona nakr├¬tek w skupie kosztuje 800,- z┬│otych. Tona nakr├¬tek...).
Wystarczy klikn┬▒├Ž tutaj: Okie┬│zna├Ž Borreli├¬...
Wi├¬cej zdj├¬├Ž z przebiegu zbiórki prowadzonej w szkole mo┬┐na zobaczy├Ž w galerii, w albumie Nakr├¬tkowa Akcja.
Na koniec jeszcze jedna wa┬┐na informacja: Nakr├¬tkowa Akcja ma swój dalszy ci┬▒g. Oznacza to, ┬┐e ka┬┐dy mo┬┐e nadal zbiera├Ž nakr├¬tki i przekazywa├Ž je do szko┬│y. Akcja prowadzona b├¬dzie do nie tylko do ko├▒ca nauki w tym roku szkolnym, ale tak┬┐e podczas wakacji, i zapewne po rozpocz├¬ciu nowego roku szkolnego.